Skip links

Algemene voorwaarden – Richway (KVK 75284057)

Artikel 1. Offertes en toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Offertes van Richway zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen Richway en opdrachtgever. 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opgegeven doorlooptijden zijn een indicatie, nl afhankelijk van tussentijdse afstemming tussen Richway en opdrachtgever. Is niettemin een uitvoeringstermijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding dient opdrachtgever Richway schriftelijk in gebreke te stellen.  

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Richway heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverbintenis. Voor zover uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Richway het recht derden in te schakelen. Richway is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te accepteren. 
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat werkzaamheden en gegevens, die noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en kundig worden uitgevoerd resp. aan Richway worden verstrekt. Indien zulks niet gebeurt, heeft Richway het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever reeds verrichte werkzaamheden te voldoen. 
 3. Richway is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Richway is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Richway de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 5. De wijze van uitvoering van de opdracht staat ter beoordeling van Richway, maar wordt afgestemd met opdrachtgever. 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Indien dit financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Richway opdrachtgever hierover tevoren inlichten en zonodig aangeven in hoeverre zulks overschrijding van de offerteprijs tot gevolg heeft. 

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst 

 1. Richway heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien van Richway in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst verder tot uitvoering brengt, onverminderd gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van door Richway geleden schade. 
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, kunnen partijen de einddatum van het contract in goed onderling overleg bepalen, met een wederzijdse opzegtermijn van een maand. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom 

 1. Alle door Richway opgeleverde producten en diensten zijn bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Richway worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Tenzij expliciet anders is overeengekomen blijft het intellectuele eigendom van al het opgeleverde volledig en onvoorwaardelijk bij Richway.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen 

 1. Voor zover opdrachtgever klachten zou hebben over verrichte werkzaamheden, dient hij zich binnen 7 werkdagen nadat zich onvolkomenheden hebben voorgedaan dan wel binnen 21 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te wenden tot Richway. 

Artikel 8. Meerwerk 

 1. Werkzaamheden c.q. verrichtingen die Richway tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten en waarmee zij ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid geen rekening heeft kunnen houden, en aanvullende opdrachten, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar keuze van Richway berekend hetzij in regie dan wel op basis van de prijsvorming van het aangenomen deel. 

Artikel 9. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na verstrijken van deze termijn, is opdrachtgever aan Richway een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.
 2. Door opdrachtgever gedane betalingen worden eerst afgeboekt op verschuldigde rente en kosten, daarna op de langst openstaande factuurbedragen, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 3. Betaling mag niet plaats vinden onder verrekening. 
 4. Indien door oorzaken die niet aan Richway zijn te wijten, een project langer duurt dan 2x de doorlooptijd, factureert Richway het project voor 100%. Afronding van het project geschiedt alsdan op een nader overeen te komen datum. 

Artikel 10. Incassokosten 

 1. Richway is gerechtigd aan opdrachtgever 15% buitengerechtelijke incassokosten te berekenen over een of meer openstaande factuurbedragen. Indien Richway genoodzaakt is voor de incasso een juridische procedure te voeren, daaronder begrepen arbitrage of bindend advies, en Richway zich daartoe laat bijstaan door een advocaat of andere juridisch gemachtigde, is opdrachtgever aan Richway tevens verschuldigd het verschil tussen toegekende proceskosten en het honorarium dat Richway is verschuldigd aan haar advocaat of andere juridisch gemachtigde. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

 1. Richway is in geval van een toerekenbare tekortkoming jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag dat gemoeid is met de betreffende opdracht. Voor zover sprake is van een (onder)deel van een ruimere overeenkomst, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat met dat (onder)deel was gemoeid. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Richway tot uitkering komt, is Richway gerechtigd hetzij het bedrag uit te keren van de opdracht of de (deel)opdracht dan wel het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag. 
 2. Richway is niet aansprakelijk voor gevolgschade c.q. door derden geleden of te lijden schade. Opdrachtgever vrijwaart Richway voor alle aanspraken te dien aanzien. 
 3. Indien Richway aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van rechten van derden ten aanzien van door opdrachtgever verstrekt materiaal, vrijwaart opdrachtgever Richway voor bedoelde aanspraken. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat in zodanig geval rechtenvrij materiaal ter beschikking van Richway komt, bij gebreke waarvan Richway het recht heeft de overeenkomst buiten rechte voor ontbonden te verklaren, onder gehoudenheid van opdrachtgever aan Richway schade te vergoeden, daaronder begrepen geleden verlies en gederfde winst en tevens verrichte werkzaamheden te voldoen.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor datgene wat publiekelijk beschikbaar is. 

Artikel 12. Overmacht 

 1. Onder overmacht worden tevens verstaan computeruitval, computerstoring, schade aan software en gebruikte bestanden, storingen in het elektriciteits- en telefoonnet, staking, daaronder begrepen staking bij bedrijven via welke Richway materialen en diensten betrekt, staking bij vervoersbedrijven, brand- en waterschade, voorts omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Richway zijn toe te rekenen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Richway opgeschort. 
 3. Indien Richway bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 13. Geschillenbeslechting & toepasselijk recht 

 1. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De bevoegde rechter is die in het arrondissement Haarlem, onverminderd de bevoegdheid van Richway de rechter in te schakelen in het arrondissement van opdrachtgever.